PLA D’ACCIÓ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE SOLSONA, CARDONA I EL SOLSONÈS 2019-2030

Descarregar el document complet | Descarregar l’esquema

El marc conceptual d’aquest Pla d’Acció es basa en la definició de desenvolupament local com a aquella política pública que té com a objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens d’un territori determinat, i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, és capaç d’estimular-ne el creixement i crear ocupació, a fi de millorar la qualitat de vida de les poblacions locals.

També s’inspira en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, els quals aborden de manera interconnectada el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

 1. Erradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
 2. Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
 3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
 4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
 5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.
 6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.
 7. Energies renovables: Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
 8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
 9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
 12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
 13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
 15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
 16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

En base als continguts dels plans estratègics del territori, s’ha cercat l’equivalència en els ”Models i factors per a un nou desenvolupament econòmic local” de la Diputació de Barcelona, on el nostre territori es pot identificar amb el model de “Territoris lents”, en els quals preval la qualitat de vida de les persones, defensant la tranquil·litat i sostenibilitat com a base de convivència i de futur.

Aquests territoris cerquen solucions que permetin als ciutadans utilitzar i gaudir del propi territori. Es caracteritzen per un equilibri entre la modernitat i la tradició, de manera que conviuen els coneixements del passat i les oportunitats tecnològiques i d’avantguarda. En aquest model es creen fronteres contra la propagació de la “vida ràpida”, i la cultura és una dimensió important del desenvolupament econòmic local. Es caracteritzen per tenir bons nivells de qualitat ambiental, incloent de manera significativa el paisatge i el patrimoni, així com per la cohesió interna. Són ciutats on proliferen iniciatives empresarials i s’hi desenvolupen activitats econòmiques amb arrelament territorial.

Els reptes d’aquest model són el desenvolupament endogen del territori, la mitigació dels efectes del canvi climàtic, la regeneració de la trama urbana, el desenvolupament econòmic sostenible, desenvolupament basat el treball, la integració social i la governabilitat des de la participació de la ciutadania.

Finalment, els valors essencials de l’Agència també impregnen aquest pla d’acció ja que es treballa per les persones, que estan al centre de tot allò que es planifica i s’executa al dia a dia; també es treballa per a la qualitat i l’eficiència d’allò que es fa, amb eficiència, eficàcia i il·lusió; i el treball en equip, des de la cooperació i coordinació entre els tècnics i amb tots els agents del territori.


PLA D’ACCIÓ PER L’IMPULS DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE CARDONA I SOLSONA A TRAVÉS DE LA  COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 2015-2018 

Objectiu: afavorir la reactivació de l’economia i la dinamització social, de manera que mitjançant els recursos endògens existents al territori i la cooperació d’agents tant públics com privats fomenti, impulsi i diversifiqui l’activitat econòmica, creant ocupació i riquesa, tot millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals a través principalment de la millora de l’ocupació.

Descarregar el document complet | Descarregar l’esquema

Eix Estratègic 1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones

Objectiu: Promoure la millora contínua de les condicions de vida de la població a través de l’ocupació, la orientació i la participació.

1.1 Programa per a impulsar accions formatives i de sensibilització que millorin les condicions sociolaborals i econòmiques del territori.

Objectiu: Desenvolupar una estratègia formativa per al territori que millori la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones.
Projecte 1.1.1 Projecte per a l’impuls de la cooperació i la innovació com a valor clau del desenvolupament social i econòmic.
Projecte 1.1.2 Accions pedagògiques de foment de les competències lingüístiques.
Projecte 1.1.3 Establiment i seguiment de l’índex de qualitat de vida.

1.2 Programa d’orientació, formació i acompanyament de les persones per a la millora de l’ocupació.

Objectiu: Promoure la formació contínua i la millora de la ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
Projecte 1.2.1 Creació i funcionament de la borsa de treball, el servei d’orientació laboral i afavoriment del contacte entre persones i empreses.
Projecte 1.2.2 Formació en competències clau.

1.3 Programa de millora de l’espai i el medi ambient.

Objectiu: Reactivar les condicions socieconòmiques a través de la millora de les condicions ambientals.
Projecte 1.3.1 Pla de manteniment i millora de l’espai públic.
Projecte 1.3.2 Millora de l’accés a l’habitatge.

Eix Estratègic 2: Estimulació del teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral

Objectiu: Promoure un teixit empresarial diversificat i dinamitzador dels recursos endògens del territori

2.1 Programa per a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial.

Objectiu: Promoure la diversificació i diferenciació de les activitats industrials amb presencia al municipi.
Projecte 2.1.1 Desenvolupament i suport al sector tecnològic

2.2 Programa per a la dinamització dels polígons industrials del territori.

Objectiu: Promoure l’atracció de noves activitats i el dinamisme de les actuals en els polígons industrials del territori.
Projecte 2.2.1 Previsió estratègica de sòl industrial i millora de les infraestructures
Projecte 2.2.2 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat als polígons industrials
Projecte 2.2.3 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons

2.3 Programa de suport a la cooperació interempresarial i al desenvolupament empresarial.

Objectiu: Desenvolupar projectes de dinamització econòmica que contemplin la cooperació entre empreses i el desenvolupament de les empreses existents.
Projecte 2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
Projecte 2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
Projecte 2.3.3 Foment de la innovació, l’emprenedoria, la cooperació interempresarial i la intraemprenedoria.

Eix Estratègic 3: Promoció del turisme i el comerç com a elements de desenvolupament local.

Objectiu: Promoure el turisme i el comerç com a elements dinamitzador de l’economia dels dos municipis

3.1 Programa de gestió i dinamització turística.

Objectiu: Millorar l’eficiència i l’eficàcia de les accions adreçades a impulsar el turisme.
Projecte 3.1.1 Creació d’oferta turística

3.2 Programa per a la creació de productes turístics basats en el potencial territorial.

Objectiu: Crear un producte turístic aprofitant els potencials diferenciadors del territori.
Projecte 3.2.1 Disseny, promoció i impuls del turisme basat en els recursos endògens
Projecte 3.2.2 Organització d’esdeveniments específics

3.3 Programa de màrqueting i de projecció del producte turístic.

Objectiu: Promocionar i millorar la comercialització de l’oferta turística.

Projecte 3.3.1 Creació d’una central de reserves i venda online
Projecte 3.3.2 Apadrinament de l’oferta turística
Projecte 3.3.3 Posicionament dels productes turístics del territori als webs, xarxes i publicitat

3.4 Programa de suport a l’activitat comercial i a la cooperació del sector comercial i turístic.

Objectiu: Donar suport al comerç, especialment en aquelles actuacions que el connecten amb el turisme.
Projecte 3.4.1 Pla de foment del producte local i artesanal al comerç
Projecte 3.4.2 Dinamització turística del comerç
Projecte 3.4.3 Dinamització dels eixos comercials de Solsona i Cardona
Projecte 3.4.4 Formació de l’oferta comercial i turística

Eix Estratègic 4: Institucionalització i professionalització del desenvolupament local

Objectiu: Promoure la cooperació entre Solsona i Cardona en matèria de desenvolupament local i promoció econòmica

4.1 Programa d’organització i coordinació del desenvolupament local supramunicipal.

Objectiu: Professionalització de la gestió de la promoció econòmica.
Projecte 4.1.1 Sensibilització i promoció de l’organisme de cooperació supramunicipal en desenvolupament local Cardona-Solsona
Projecte 4.1.2 Disseny, organització i posta en funcionament de l’organisme de cooperació Solsona-Cardona en desenvolupament local.
Projecte 4.1.3 Formació de l’equip humà
Projecte 4.1.4 Impuls i seguiment dels Plans estratègics municipals i del Pla d’acció conjunt.

4.2 Programa de cooperació publica i privada per al desenvolupament socioeconòmic.

Objectiu: Foment de la cooperació pública-pública i pública-privada en el desenvolupament del pla d’acció.
Projecte 4.2.1 Foment de la cooperació entre administracions públiques
Projecte 4.2.2 Foment de la cooperació pública-privada