2015 2016 2017 2018
Eix Estratègic 1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones Objectiu: Promoure la millora contínua de les condicions de vida de la població a través de l’ocupació, la orientació i la participació.
1.1 Programa per a impulsar accions formatives i de sensibilització que millorin les condicions sociolaborals i econòmiques del territori. Objectiu: Desenvolupar una estratègia formativa per al territori que millori la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones.
Projecte 1.1.1 Projecte per a l’impuls de la cooperació i la innovació com a valor clau del desenvolupament social i econòmic. X X
Projecte 1.1.2 Accions pedagògiques de foment de les competències lingüístiques. X X X
Projecte 1.1.3 Establiment i seguiment de l’índex de qualitat de vida. X X X X
1.2 Programa d’orientació, formació i acompanyament de les persones per a la millora de l’ocupació. Objectiu: Promoure la formació contínua i la millora de la ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
Projecte 1.2.1 Creació i funcionament de la borsa de treball, el servei d’orientació laboral i afavoriment del contacte entre persones i empreses. X X X X
Projecte 1.2.2 Formació en competències clau. X X X X
1.3 Programa de millora de l’espai i el medi ambient. Objectiu: Reactivar les condicions socieconòmiques a través de la millora de les condicions ambientals.
Projecte 1.3.1 Pla de manteniment i millora de l’espai públic. X X
Projecte 1.3.2 Millora de l’accés a l’habitatge X X X
Eix Estratègic 2: Estimulació del teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral
Objectiu: Promoure un teixit empresarial diversificat i dinamitzador dels recursos endògens del territori
2.1 Programa per a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial. Objectiu: Promoure la diversificació i diferenciació de les activitats industrials amb presencia al municipi.
Projecte 2.1.1 Desenvolupament i suport al sector tecnològic X
2.2 Programa per a la dinamització dels polígons industrials del territori. Objectiu: Promoure l’atracció de noves activitats i el dinamisme de les actuals en els polígons industrials del territori.
Projecte 2.2.1 Previsió estratègica de sòl industrial i millora de les infraestructures X X X X
Projecte 2.2.2 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat als polígons industrials X X X X
Projecte 2.2.3 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons X
2.3 Programa de suport a la cooperació interempresarial i al desenvolupament empresarial. Objectiu: Desenvolupar projectes de dinamització econòmica que contemplin la cooperació entre empreses i el desenvolupament de les empreses existents.
Projecte 2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del territori X X X
Projecte 2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
Projecte 2.3.3 Foment de la innovació, l’emprenedoria, la cooperació interempresarial i la intraemprenedoria. X X
Eix Estratègic 3: Promoció del turisme i el comerç com a elements de desenvolupament local. Objectiu: Promoure el turisme i el comerç com a elements dinamitzador de l’economia dels dos municipis
3.1 Programa de gestió i dinamització turística. Objectiu: Millorar l’eficiència i l’eficàcia de les accions adreçades a impulsar el turisme.
Projecte 3.1.1 Creació d’oferta turística X X X X
3.2 Programa per a la creació de productes turístics basats en el potencial territorial. Objectiu: Crear un producte turístic aprofitant els potencials diferenciadors del territori.
Projecte 3.2.1 Disseny, promoció i impuls del turisme basat en els recursos endògens X X X
Projecte 3.2.2 Organització d’esdeveniments específics X X X
3.3 Programa de màrqueting i de projecció del producte turístic. Objectiu: Promocionar i millorar la comercialització de l’oferta turística.
Projecte 3.3.1 Creació d’una central de reserves i venda online X X X X
Projecte 3.3.2 Apadrinament de l’oferta turística X X X X
Projecte 3.3.3 Posicionament dels productes turístics del territori als webs, xarxes i publicitat X X X X
3.4 Programa de suport a l’activitat comercial i a la cooperació del sector comercial i turístic. Objectiu: Donar suport al comerç, especialment en aquelles actuacions que el connecten amb el turisme.
Projecte 3.4.1 Pla de foment del producte local i artesanal al comerç X X
Projecte 3.4.2 Dinamització turística del comerç X X X
Projecte 3.4.3 Dinamització dels eixos comercials de Solsona i Cardona X X X X
Projecte 3.4.4 Formació als agents comercial i turística X X X X
Eix Estratègic 4: Institucionalització i professionalització del desenvolupament local. Objectiu: Promoure la cooperació entre Solsona i Cardona en matèria de desenvolupament local i promoció econòmica
4.1 Programa d’organització i coordinació del desenvolupament local supramunicipal. Objectiu: Professionalització de la gestió de la promoció econòmica.
Projecte 4.1.1 Sensibilització i promoció de l’organisme de cooperació supramunicipal en desenvolupament local Cardona-Solsona X X
Projecte 4.1.2 Disseny, organització i posta en funcionament de l’organisme de cooperació Solsona-Cardona en desenvolupament local. X
Projecte 4.1.2 Disseny, organització i posta en funcionament de l’organisme de cooperació Solsona-Cardona en desenvolupament local. X X X X
Projecte 4.1.4 Impuls i seguiment dels Plans estratègics municipals i del Pla d’acció conjunt. X X X X
4.2 Programa de cooperació publica i privada per al desenvolupament socioeconòmic. Objectiu: Foment de la cooperació pública-pública i pública-privada en el desenvolupament del pla d’acció.
Projecte 4.2.1 Foment de la cooperació entre administracions públiques X X X X
Projecte 4.2.2 Foment de la cooperació pública-privada X X X X