Què és?

El Consell de la Formació Professional del territori és un òrgan consultiu, deliberatiu, propositiu i de participació social, de conformitat amb el que preveu la Llei 8/1987 de 15 d’abril de règim local de Catalunya arts. 59 i 60 i la secció 3a de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

Es constitueix com a plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen al territori SolCar (Solsonès, Solsona i Cardona), amb l’objectiu principal de fomentar la formació professional, ajustar l’oferta i la demanda al mercat de treball i la plena inserció laboral i professional de les persones del territori.

Quins objectius específics té?
  • Vetllar per una oferta formativa de formació professional que doni resposta a les necessitats actuals i futures del teixit empresarial i que alhora sigui coherent amb l’oferta formativa de la zona d’influència.
  • Treballar de manera coordinada entre els diferents agents i organismes existents al territori SolCar vinculats a la formació professional, per multiplicar l’impacte de les actuacions, evitar solapaments i duplicitats en l’oferta i optimitzar els recursos existents.
  • Millorar la qualificació de les persones per tal de facilitar la seva inserció al mercat de treball del territori.
  • Fomentar i prestigiar la formació professional.
  • Donar difusió i promoció de l’oferta educativa i formativa del territori.
  • Potenciar la innovació en les polítiques de formació, a partir de la interacció, l’intercanvi de coneixement i experiències i l’avaluació entre el conjunt d’agents del territori català.
Com s’estructura?

El Consell territorial de la Formació Professional disposa dels següents òrgans:

  • Assemblea General.
  • Presidència.
  • Vicepresidència.
  • Comissió Tècnica.

Tots ells assistits i complementats per la Secretaria com a òrgan unipersonal d’assessorament i gestió.

Si vols conèixer més detalls de la seva estructura, composició, funcions, etc., aquí trobaràs el reglament complet d’organització i funcionament d’aquest nou ens,