La formació és un dels elements clau tant per a la transformació cultural, com per la millora de les competències dels treballadors i la competitivitat de les empreses.

El pla d’acció de l’agència 2015-2018 inclou un programa per a impulsar accions formatives i de sensibilització que millorin les condicions sociolaborals i econòmiques del territori.

L’objectiu d’aquest programa és el de desenvolupar una estratègia formativa per al territori que millori la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones.

De manera resumida, la formació s’articula al voltant de 3 eixos

  • Competències clau per a l’ocupació
  • Competències lingüístiques
  • Cooperació i innovació com a valor clau del desenvolupament social i econòmic

L’agència, en funció dels recursos de que disposa en cada moment, actua sobre aquests eixos:

  • Informant i orientant d’accions formatives organitzades per altres entitats
  • Organitzant cursos / jornades informatives / xerrades

A més, detectem les necessitats tant de les persones com del teixit empresarial i les canalitzem a altres actors del territori per tal de que dinamitzin accions adreçades a portar a terme la formació necessària, tot treballant en xarxa amb la resta d’actors territorials que hi intervenen.

Accions organitzades el 2015: