A finals de desembre es van publicar tres convocatòries de subvenció de foment de l’ocupació de la contractació de persones en situació d’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona podem donar suport a les empreses i/o entitats beneficiàries en la informació i adequació de la convocatòria i també a l’hora de cercar els i les candidates més adients. 

Les tres convocatòries es regeixen per aquesta ordre de bases, del 17 de novembre del 2021.  


SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE 30 ANYS I MÉS

Pots consultar la resolució completa d’aquesta subvenció, aquí.

Actuacions subvencionables:

 • Contractes indefinits i els contractes temporals (obra i servei, i exigències de la producció) amb una durada mínima de 12 mesos (excepte els contractes de relleu, d’interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes en pràctiques)
 • A temps complet
 • El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.
 • Màxim 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària

Persones o entitats beneficiàries:

 • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions
 • Les cooperatives de treball associat
 • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Persones destinatàries: 

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més
 • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació.

*Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Quantia: 

 • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros
 • La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros

Sol·licituds i termini de presentació:

 • El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.
 • Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior.
 • S’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis), concretament buscant el tràmit “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.
 • Important: al contracte o al seu annex hi ha de figurar els logos i la frase corresponents al finançament públic (veure article 9 de la resolució)

Termini d’execució:

 • El termini d’execució de les actuacions subvencionables s’inicia el 30 de desembre de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2022.

SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES EN ATUR

Pots consultar la resolució completa d’aquesta subvenció, aquí.

Actuacions subvencionables:

 • Contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Persones o entitats beneficiàries:

 • Les cooperatives de treball associat
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Persones destinatàries:

 • Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat.
 • Inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui.

Quantia: 

 • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1473,71 euros / 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.
 • La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Sol·licituds i termini de presentació:

 • El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a les 9:00h fins el 31 de març a les 15:00h
 • S’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis), concretament buscant el tràmit “Foment de la contractació de joves en situació d’atur (SOC – Contractació)” en el cercador de tràmits.

Termini d’execució:

 • L’execució de les actuacions subvencionables es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR

Pots consultar la resolució completa d’aquesta subvenció, aquí.

Actuacions subvencionables:

 • Contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Persones o entitats beneficiàries:

 • Les cooperatives de treball associat
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Persones destinatàries: 

 • Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat.
 • Inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Quantia:

 • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1473,71 euros / 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.
 • La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Sol·licituds i termini de presentació: 

 • El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a les 9:00h fins el 31 de març a les 15:00h
 • S’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis), concretament buscant el tràmit “Foment de la contractació en pràctiques de joves en situació d’atur (SOC contractació pràctiques)” en el cercador de tràmits.

Termini d’execució:

 • L’execució de les actuacions subvencionables es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.