La Generalitat de Catalunya obre el termini per sol·licitar els ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

El termini per presentar la sol·licitud és des de les 9 h del 19 de juliol de 2021 fins a les 15 h del 30 de setembre de 2021 i només es podrà fer per internet.

Es poden acollir als ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

La subvenció màxima és de 6.650 euros per contractes de treball celebrats durant l’any 2021 a jornada complerta d’una durada màxima de 12 mesos.

Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional. La durada mínima del contracte de treball és de 6 mesos.

Els contractes de treball de durada indefinida, a efectes del càlcul de la subvenció, s’assimilaran als contractes de treball de 12 mesos, que és la durada màxima subvencionable.

L’adjudicació de la subvenció s’efectuarà per estricte ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre del Departament, fins a l’esgotament del crèdit disponible.

Podeu consultar tota la informació detallada (requisits, documentació, procediment de concessió, etc.) a les bases reguladores i en el següent enllaç, des del qual també podeu tramitar l’ajut: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat