S’obren el tràmits d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per persones autònomes / ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer

En data de dilluns 8 de febrer, van publicar-se 3 nous ajuts dels quals us detallem informació:

1. AJUT PER A PERSONES AUTÒNOMES INDIVIDUALS O QUE FORMIN PART D’UNA MICROEMPRESA (màx 3 persones sòcies i màxim 6 persones entre sòcies i treballadors)

2. AJUT PER A PERSONES AFECTADES PER UN ERTO

3.AJUTS A PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES, COOPERATIVES I PERSONES AUTÒNOMES AMB PERSONES TREBALLADORES A CÀRREC AFECTADES PER UN ERTO


1.AJUT PER A PERSONES AUTÒNOMES INDIVIDUALS O QUE FORMIN PART D’UNA MICROEMPRESA (màx 3 persones sòcies i màxim 6 persones entre sòcies i treballadores)

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Objecte

Es tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, l’import del qual es determinarà a la convocatòria amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

Principals requisits

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.

c) Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.

d) La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

e) El rendiment net de l’activitat de tot l’any 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.

g) No tenir ajuts atorgats en la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020

Què cal fer?

Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia com a condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.

La inscripció prèvia cal fer-la en el següent enllaç: http://canalempresa.gencat.cat

Termini inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

Aclariments:

  • L’import de l’ajut torna a ser de 2.000€ i és compatible amb els rebuts en l’anterior convocatòria.
  • SÍ que és obligatori tornar a presentar el formulari d’inscripció prèvia com a condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits.
  • L’atorgament dels ajuts no va per ordre d’entrada de les inscripcions, en la convocatòria es definiran els criteris d’atorgament.
  • El certificat digital per a fer la inscripció prèvia ha de ser de la persona beneficiària, en cap cas pot ser el de la gestoria.
  • El titular del compte corrent també ha de ser la persona beneficiària que s’apunta al formulari d’inscripció prèvia.

2. AJUT PER A PERSONES AFECTADES PER UN ERTO

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Objecte

Es tracta d’un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, l’import del qual es determinarà a la convocatòria.

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19

Persones beneficiàries:

– Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

– Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Principals requisits

a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

b) Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.

c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en el període indicat a l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

Què cal fer?

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts anteriorment han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit: “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.

Termini inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.


3.AJUTS A PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES, COOPERATIVES I PERSONES AUTÒNOMES AMB PERSONES TREBALLADORES A CÀRREC AFECTADES PER UN ERTO

Tota la informació en el següent enllaç

Per qualsevol dubte només cal que contacteu amb l’equip del Punt Empresa de l’Agència de Desnevolupament Local de Solsona i Cardona