Us informem que l’Ajuntament de Solsona ha aprovat les bases de les subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat amb establiment a peu de carrer de Solsona amb motiu de la situació generada per la Covid-19.

 A QUI VAN DIRIGIDES?

 Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Solsona amb establiment a peu de carrer incloses en un dels epígrafs que figuren a l’annex que us adjuntem.

Requisits:

  • Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, així com
  • Cal haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, o bé, acreditar una greu reducció de l’activitat (com a mínim el 75% de facturació en relació als mesos de març, abril i maig de l’any anterior)

 QUÈ SE SUBVENCIONA I QUANT?

Les despeses que se subvencionen són:

  • Subministraments bàsics de llum, aigua, gas.
  • Despeses derivades del lloguer del local on es realitza l’activitat comercial o de serveis.
  • Despeses derivades de la quota del crèdit de compra del local on es realitza l’activitat comercial o de serveis.
  • Despeses derivades de crèdits per actuacions de millora de les instal·lacions, dels equipaments i de la maquinària necessària per a l’activitat.
  • Despeses derivades del pagament d’assegurances relacionades amb l’activitat durant l’estat d’alarma.

 La quantia màxima de la subvenció atorgada serà per un import de 500 € (corresponent al 90% de la despesa justificada) per establiment, d’acord amb els requisits que demanen les bases.

 QUAN ES PODEN DEMANAR?

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el comprès entre els dies 10 de juny al 25 de juny, ambdós inclosos.

Abans però, us farem arribar un vídeo explicant-vos com implementar la sol·licitud i annexar tota la documentació.

 La presentació de la sol·licitud es podrà formalitzar de dues maneres:

  1. Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona (https://solsona.eadministracio.cat)
  2. Presencialment, en el registre general de l’Ajuntament de Solsona, carrer del Castell 20.

La concessió d’aquestes subvencions es farà per procediment de concurrència competitiva, amb el sistema de valoració que veureu en les bases adjuntes.

Mentrestant us adjuntem infografia resum amb l’annex de les activitats subvencionables i les bases.

Per a més informació podeu contactar a trini.pia@adlsolcar.cat o bé, consultar l’actualització en el web www.adlsolcar.cat/covid-19

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat amb establiment a peu de carrer de Solsona amb motiu de la situació generada pel COVID-19