Us informem que l’Ajuntament de Solsona ha aprovat les bases i convocatòria per a la concessió de microcrèdits per facilitar la supervivència de la petita i mitjana empresa i de suport a persones treballadores autònomes o afectades per un ERTO del municipi de Solsona.

A QUI VAN DIRIGITS?

  1. Es contempla una línia de microcrèdits destinada a petites i mitjanes empreses i/o persones treballadores autònomes o de qualsevol forma jurídica i amb activitat legalment establerta amb seu social amb anterioritat a la data 1 de març de 2020 al municipi de Solsona.
  2. En el cas de persones treballadores per compte d’altri, la línia està destinada a aquelles persones afectades per un ERTO empadronades amb anterioritat a la data 1 de març de 2020 al municipi de Solsona.

 QUÈ ES FINANCIA I CONDICIONS? 

– Es podran concedir microcrèdits per cobrir despeses urgents de les quals en depengui la supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local que ocupa l’empresa o autònom, pagar nòmines i/o altres conceptes relacionats amb l’empresa/autònom, dels que no li hagi estat possible obtenir microcrèdits o ajudes d’altres administracions.

– En el cas de persones afectades per un ERTO, els microcrèdits es podran concedir per a cobrir despeses bàsiques com lloguer de l’habitatge, subministraments, farmàcia, aliments o altres. Caldrà, però, justificar la necessitat.

S’exclouen les despeses financeres.

Condicions:

– Tipus d’interès: 0%

– Carència: No es contempla

– Termini màxim de devolució: 3 anys

– Amortització i quotes mensuals.

La dotació màxima dels microcrèdits que l’Ajuntament destinarà a aquesta línia serà de 5.000,00 € per cadascuna de les empreses o persones treballadores autònomes que ho sol·licitin. Cada empresa sol·licitarà l’import que requereixi fins a un màxim de 5.000,00 €.

En el cas de persones afectades per un ERTO, l’import màxim serà de 1.500,00 €.

La concessió d’aquestes subvencions es farà per ordre de presentació i fins a l’exhauriment de pressupost.

QUAN ES PODEN DEMANAR?

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el comprès entre els dies 10 de juny de 2020 al dia 25 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Abans però, us farem arribar un vídeo explicant-vos com implementar la sol·licitud i annexar tota la documentació.

La sol·licitud es presentarà telemàticament en el Registre general de l’Ajuntament de Solsona, a través del tràmit Sol·licitud de microcrèdits habilitat a la seu electrònica (https://solsona.eadministracio.cat)

Us adjuntem les bases reguladores i l’infografia resum.

Per a més informació podeu contactar a trini.pia@adlsolcar.cat, o bé, amb informació actualitzada al web www.adlsolcar.cat/covid-19

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de microcrèdits per facilitar la supervivència de la petita i mitjana empresa i de suport a persones treballadores autònomes o afectades per un ERTO del municipi de Solsona