Us informem que aquesta setmana el Consell Comarcal del Bages publicarà la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

A QUI VAN DIRIGITS?

  • Professionals autònoms, només persona física.
  • Microempreses, constituïdes amb qualsevol forma jurídica, amb un màxim de 6 persones treballadores.
  • Cooperatives, amb un màxim de 6 persones treballadores.

Cal que l’activitat per la qual es vol demanar l’ajut aparegui en el llistat de CNAE d’activitats afectades per la declaració de l’estat d’alarma (veure annex de les bases adjuntes).

 Cada sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida només a un únic grup i a una activitat econòmica.

Alguns dels requisits:

  • Que desenvolupin l’activitat i tinguin la seu fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Bages.
  • Tenir un màxim de 6 persones treballadores (fixes o discontínues) en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Tenir una facturació màxima de 600.000€ en el darrer exercici
  • Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  • Veure’ls tots al punt 4 de les bases adjuntes

QUINA ÉS LA QUANTIA DELS AJUTS?

L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 300 euros i màxim de 1.000 euros

Es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiàries a un màxim de 1.500 persones (si el número de beneficiaris/àries és superior a 450, la subvenció serà el resultat de dividir l’import de la línia de subvencions (450.000,00 euros) pel número de beneficiaris, i si el número de beneficiaris/àries és igual o inferior a 450, la subvenció serà de 1.000 euros).

El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència no competitiva, i per tant, us recomanem que feu la sol·licitud el més ràpid possible quan es publiqui la convocatòria!

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades.

COM I QUAN ES PODEN DEMANAR?

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica del Consell Comarcal del Bages.

El model normalitzat de sol·licitud https://ajutscovid.ccbages.cat/solicitud, així com qualsevol altra informació relativa a aquestes bases,

estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Consell Comarcal del Bages: https://ajutscovid.ccbages.cat

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant la signatura d’una declaració responsable que s’inclourà a l’imprès de sol·licitud de l’ajut.

Us adjuntem les bases dels ajuts on s’inclou l’annex on es detallen les activitats subvencionables, així com l’infografia resum.

Aquesta setmana es publicarà la convocatòria i s’obrirà el termini per presentar les sol·licituds.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu  ajutscovid@ccbages.cat

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A PROFESSIONALS, MICROEMPRESES I COOPERATIVES DEL BAGES AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19.
Infografia convocatòria d’ajuts per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19