Informació de la convocatòria dels ajuts per a persones treballadores autònomes , persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. RESOLUCIÓ TSF/806/2020 DEL 2 D’ABRIL DE 2020

Us detallem la  convocatòria dels ajuts per a persones treballadores autònomes que es va publicar ahir divendres, dir-vos que és complicat poder-s’hi acollir, però creiem que la informació l’heu de tenir.

Ajut d’import màxim 2.000€. RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Us adjuntem la resolució i a continuació us n’hem fet un resum, dir-vos en primer lloc, que és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat, i per tant, és incompatible amb la prestació extraordinària per cessament de l’activitat.

 AJUT:

L’ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l’hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d’ingressos.

QUANTIA:

La quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d’acord amb el que preveu l’article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l’import de l’ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

 PERSONES BENEFICIÀRIES:

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els requisits de l’apartat 4 d’aquesta instrucció.

REQUISITS:

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir els següents requisits:

  1. a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
  1. b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  1. c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s’aplicarà el criteri establert a l’article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març. ISSN 1988-298Xhttps://www.gencat.cat/dogcDL B 38014-2007 2/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8103 – 3.4.2020 CVE-DOGC-A-20093018-2020
  1. d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
  1. e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
  1. f) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció.
  1. g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
  1. h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

SOL·LICITUDS:

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)

Us adjuntem també el model excel per justificar la part econòmica, serà aquesta part la que determinarà la quantitat de l’import de l’ajut.

TERMINI:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes i estarà oberta a partir de dilluns dia 6, a les 00:01. El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Per tant, com abans es demani millor!

Tota la informació respecte d’aquest ajut a l’enllaç següent: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

Per qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició!