Podeu trobar informació sobre les mesures per reforçar la protecció dels treballadors, per donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació.

Mesures en matèria de protecció per desocupacióLes mesures que afecten la cobertura per desocupació estan recollides en els articles 25, 26 i 27 del Real decreto Ley 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19.

L’article 25 disposa que en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23, quan l’empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball per les causes que preveu l’article 47 ET adoptarà les següents mesures:

– El reconeixement de el dret a la prestació contributiva per desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això. 

No computar el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

– Es poden acollir a les mesures regulades en l’apartat anterior aquelles que tinguin la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associat que tinguin previst cotitzar per la contingència de desocupació. 

De manera específica, l’article esmentat possibilita la reposició de les prestacions consumides per les persones amb contractes de treball fixos discontinus que hagin vist interrompuda la seva activitat com a conseqüència de l’impacte de l’COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d’activitat, podran tornar a percebre, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal d’atur.

 L’article 26 regula la limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació. Per tal de salvaguardar la integritat dels drets econòmics dels sol·licitants i beneficiaris de prestacions, de manera que no es produeixi la pèrdua de dies de dret en el cas que les sol·licituds de prestacions o subsidis per desocupació no puguin presentar dins el termini establert.

Per aquest motiu, es consideraran presentades en termini, als efectes de determinar la data de naixement i la durada de el dret, les sol·licituds d’alta inicial o de represa de prestacions per atur presentades per qualsevol llera durant el període de vigència de la situació excepcional.

L’article 27, sota la denominació de mesures extraordinàries relatives a la pròrroga de subsidi per atur i a la declaració anual de rendes, regula que el SEPE:

No se suspendran els subsidis transcorregut el termini de sis mesos .

No s’interromprà el pagament de les prestacions per la falta de presentació de les sol·licituds de pròrroga o de la declaració anual de rendes en el cas de persones beneficiàries del subsidi per a treballadors majors de 52 anys.

Aquestes mesures estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada de l’COVID-19.

Feu clic aquí i podreu trobar els articles del Real Decret8/2020 que fan referència a les mesures per reforçar la protecció dels treballadors, per donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació.